رادیولوژی و سونوگرافی

 • سونوگرافی عادی
 • سونوگرافی داپلر
 • رادیولوژی اندام
 • رادیولوژی شکم
 • رادیولوژی لگن
 • رادیولوژی ستون فقرات

ثبت درخواست

رادیوگرافی اندام ها

هزینه ها بر حسب نوع و تعداد انجام رادیوگرافی و تعداد کلیشه متغیر خواهد بود
تومان 1,800,000
 • عدم معطلی در کلینیک و بیمارستان
 • عدم تردد غیر ضرور برای افراد در بستر
 • صرفه جویی در وقت و هزینه
تعرفه پایه

سونوگرافی داپلر

با دستگاه سونوگرافی پرتابل
تومان 7,000,000
 • عدم معطلی در کلینیک و بیمارستان
 • عدم تردد غیر ضرور برای افراد بستری
 • صرفه جویی در وقت و هزینه

سونوگرافی عادی

با دستگاه سونوگرافی پرتابل
تومان 3,800,000
 • عدم معطلی در کلینیک و بیمارستان
 • عدم تردد غیر ضرور برای افراد بستری
 • صرفه جویی در وقت و هزینه

سونوگرافی در منزل

روش کار سونوگرافی در منزل، همانند سونوگرافی در بیمارستان است. یعنی سونولوژیست از شما می خواهد به پشت یا پهلو دراز بکشید و معمولاً بخش های دیگر بدن را غیر از ناحیه ای که باید از آن عکس برداری شود، می پوشانَد. سپس نقاط موردنظر را با ژل مخصوص، آغشته می کند تا پراب بتواند بهترین تماس، اتصال و حرکت ممکن را روی بدنتان داشته باشد.
حین کار و هم زمان با حرکت پراب روی سطح بدن و اسکن بافت های درونی، ممکن است صداهای عجیبی از دستگاه به گوشتان برسد. مثلاً جیغ هایی بعضاً شبیه به افکت های آوایی در فیلم های ژانر ترس! این صداها در اثر گسیل و بازتاب امواج صوتی ایجاد می شوند پس طبیعتاً جای هیچ نگرانی و ترسی نیست.
در پایان کار، باید ژل را از روی سطح بدنتان پاک کنید. سونولوژیست، نتیجه کار را در قالب یک یا چند عکس برایتان چاپ می کند که می توانید آن را برای بررسی های بیشتر به پزشکتان ارائه دهید. کل ماجرا همین قدر ساده و روتین است.و