مراقبت از بیمار و سالمند

مراقبت از بیمار و سالمند

مراکز تخصصی درمان در منزل دم مجموعه گسترده ای از خدمات مراقبتی درمانی کودک و سالمند را در بر میگیرد نیاز به مراقبت های تخصصی که از توان اعضای خانواده خارج است اولین و مهمترین دلیل برای استفاده از خدمات پرستار و مراقب در منزل است. بستری کردن بیمارانی که می توانند در منزل مورد مراقبت قرار بگیرند از نظر اشغال کردن تخت بیمارستان و پر هزینه بودن و نیاز به همراه مداوم امری به صرفه نیست. اشتغال و مشکل مسافت از دیگر دلایلی است که خانواده تصمیم میگیرند بیمار خود را در منزل مورد مراقبت قرار دهند. یکی دیگر از مهمترین علل استفاده از خدمات پرستاری در منزل توجه به سلامت روان بیمار است. دور بودن از محیط بیمارستان و حضور در جمع خانواده و مراقبت در منزل کیفیت زندگی بیمار را افزایش میدهد و روند بهبودی را تسریع می کند

فرم درخواست خدمت

خدمات مرکز درمان در منزل دَم، فعلا فقط در شهر تهران ارائه می شود.
تلفن 02164064