خدمات مرکز درمان در منزل دَم، فعلا فقط در شهر تهران ارائه می شود.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .